Category: Školské aktivity

Návšteva

By , Piatok, 03. marec 2019

Dňa 21. marca 2019 nás navštívil p. Mgr. Gábor Gál, minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Sprevádzal ho aj p. PaedDr. Igor Éder, podpredseda NSK. Spolu s maturantmi školy besedovali o aktuálnych otázkach našej spoločnosti.

Ples rodičov a priateľov školy

By , Streda, 01. január 2019

Deň otvorených dverí

By , Streda, 12. december 2018

Dnes sme mali deň otvorených dverí na slovenskom oddelení. Navštívili nás deviataci základných škôl zo Želiezoviec, z Pohronského Ruskova a z Levíc. Zaujímavou a hravou metódou sme im priblížili prácu na hodine mediálnej výchovy, anglického jazyka a informatiky, A na záver si zašportovali. Ďakujeme za návštevu!

DOD 2018

By , Streda, 11. november 2018

Deň jablka

By , Streda, 12. december 2015

Aj v tomto školskom roku, 20. októbra zorganizovali členovia záujmového útvaru zdravej životosprávy našu tradičnú školskú akciu pod názvom Deň jablka, tentokrát spojenú v rámci týždňa proti rakovine s pohybovou aktivitou „Žabáky za zdravie“ a to všetko na výzvu Ligy proti rakovine. Mottom dňa bola „Zdravá výživa a prevencia rakoviny“. Všetci žiaci sa zapojili do prípravy chutných a zdravých šalátov,  mohli sme obdivovať najkrajšie jesenné dekorácie a zhotovené postery so sloganmi. Porota pri hodnotení veru nemala ľahkú úlohu: tento rok na prvom mieste sa umiestnili žiaci III. triedy. Znovu sme sa mohli presvedčiť o kreativite, šikovnosti a aktivite našich žiakov.

 

Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice z príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc

By , Utorok, 11. november 2013

Keďže sme sa už viackrát zapojili do tejto súťaže. snažili sme sa vymyslieť niečo nové. Ako vždy, aj teraz prišla s výborným nápadom p. učiteľka Mgr. Gubík Mária, naša knihovníčka. Už týždeň pred dňom “D” poprosila žiakov školy, aby sa na 28. októbra 2013 pripravili s prezentáciou o svojej najobľúbenejšej knihe, básni. Formu si mohli žiaci sami zvoliť: boli to prezentácie v PowerPoint-e, výtvarné práce, klasické prednášky, plagáty, videonahrávky. Tieto prezentácie prebehli počas prvej vyučovacej hodiny, v každej triede zvlášť. Kto nestihol, mohol pokračovať aj počas druhej hodiny. Druhá a tretia hodina sa niesla v znamení čitateľskej gramotnosti. Pod vedením učiteľov čítali a prekladali z odbornej literatúry, a potom oboznámili svojich spolužiakov s tým, čo zaujímavého sa dozvedeli.

Počas štvrtej vyučovacej hodiny sa uskutočnila vedomostná súťaž. Súťažili päťčlenné družstvá z každej triedy. Otázky boli zostavené z rôznych oblastí. Zaujímavosťou bolo, že odpovede mohli vyhľadať z kníh, nakoľko sa súťaž realizovala v školskej knižnici.

Piata hodina bola venovaná najlepším prezentáciám z prvej resp. druhej vyučovacej hodiny. Bolo to skutočne zaujímavé. Ako riaditeľka školy som sa dozvedela čo a koľko čítajú žiaci,  ako vedia vystupovať pred verejnosťou a ako sú zruční v používaní IKT.

Počas šiestej hodiny sme v podstate vyhodnotili celý deň a aj jednotlivé najúspešnejšie výkony žiakov.

Aj keď sa v tento deň nevyučovalo, som presvedčená, že si aj takto žiaci veľa toho odniesli a deň splnil svoje poslanie.

Katarína Cserbová, riaditeľka školy

Deň jablka

By , Nedeľa, 11. november 2013

Členovia krúžku zdravej životosprávy aj v tomto školskom roku, 16. októbra už tradične zorganizovali Deň jablka, tentokrát spojenú so Svetovým dňom výživy na výzvu Ligy proti rakovine a Ministerstva školstva. Mottom dňa bola „Zdravá výživa a prevencia obezity“. Všetci žiaci sa zapojili do prípravy chutných a zdravých šalátov, mohli sme obdivovať najkrajšie jesenné dekorácie a zhotovené postery so sloganmi. Porota pri hodnotení veru nemala ľahkú prácu. Znovu sme sa mohli presvedčiť o kreativite, šikovnosti a aktivite našich žiakov.

Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014

By , Streda, 09. september 2013

Začiatok školského roka sa konal aj v tomto školskom roku v miestnom kultúrnom dome, kde naši žiaci mohli byť svedkami slávnostného otváracieho ceremoniálu, v rámci ktorého odznel slávnostný prejav riaditeľky školy, Kataríny Cserbovej. Vedúca nášho gymnázia poukázala na nepopierateľnú skutočnosť, že na dobrej povesti školy majú zásluhu predovšetkým žiaci! Len od ich prospechu a správania závisí, aká bude povesť našej inštitúcie v nadchádzajúcom období.

V predošlom školskom roku združenie rodičov predložilo našim najúspešnejším a najšikovnejším žiakom veľkorysú ponuku. Žiak, ktorý si naozaj zaslúži, dostane od združenia motivačné štipendium v sume 50 eur. Ja si myslím, že mená najúspešnejších sú hodné toho, aby boli zverejnené v tomto článku: Kissová Andrea (II.), Godová Nikoletta (III.), Torma István (III.) a Némethová Veronika (III.) Vzhľadom na to, že Zsófia Wirthová sa koncom júna nevedela zúčastniť slávnostného uzatvorenia školského roka, po odznení slávnostného prejavu pani predsedníčka rodičovského združenia, Júlia Melczerová, jej odovzdala zaslúženú finančnú odmenu. Pevne verím, že motivačné štipendium podnecuje našich žiakov k dosahovaniu ešte lepších výsledkov.

Sme veľmi hrdí na našich žiakov. Na každého z nich! Som si tým istý, že výbornými študijnými výsledkami a reprezentáciami školy prispievajú k tomu, aby naše gymnázium patrilo aj v budúcnosti medzi tie najlepšie!

Jankus Zsolt, výchovný poradca

Dvadsaťsedem deviatakov v našej škole

By , Štvrtok, 12. december 2012

Dňa 12.12.2012 zavítala do našej školy veselá skupinka mladých odvážlivcov. Dátum návštevy je veľmi zaujímavý, ale o ich príchode sa ešte nezmieni v mayskom kalendári. Neskôr vysvitlo, že veselí deviataci boli aj veľmi šikovní.

Mali sme teda opäť deň otvorených dverí na gymnáziu. Pozvánky sme odoslali deviatakom základných škôl v celom regióne. Oni sa musia čoskoro rozhodnúť o budúcnosti a nájsť odpoveď na otázku Ako ďalej? Dvadsaťsedem záujemcov bolo zvedavých, ako prebieha výchovno-vzdelávací proces u nás.

Úvodom našich milých hostí privítala riaditeľka školy, potom ich upozornila na skutočnosť, že budúcich prvákov 13. a 16. mája 2013 čakajú prijímacie skúšky z maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry a matematiky.

Potom naši hostia mohli vďaka prezentácie Viktora Baku, žiaka prvého ročníka nahliadnuť do toho, ako vyzerá život našich žiakov v škole. Po prezentácii ich čakalo prvé stretnutie s budúcimi učiteľmi. Pani učiteľka Erika Dóková, pán učiteľ Kristián Šoóky a pán učiteľ Zsolt Jankus mali s nimi otvorené hodiny. Po otvorených hodinách každý učiteľ pokojne skonštatoval, že sa zišla skupina plná múdrych, šikovných, talentovaných deviatakov.

Dúfajme, že aj oni sa vrátili domov s mnohými skúsenosťami a príjemnými zážitkami a veríme tomu, že sa s nimi opäť stretneme v máji.

O príjemnom stretnutí svedčia aj snímky a zábery, ktoré sú každému záujemcovi dostupné na nasledovnej adrese: Picasa album.

Euroscola

By , Streda, 01. január 2010

Human rights

HUMAN_RIGHTS

Sikanovanie – Brigita Balyová

sikanovanie – Judita Molnárová

Šikanovanie – Récsei Noémi