Výborný výsledok v okresnom kole súťaže Poznaj slovenskú reč

By , Nedeľa, 03. marec 2016

V tomto školskom roku Vivien Kemenceiová, žiačka II. triedy reprezentovala naše gymnázium v okresnom kole súťaže Poznaj slovenskú reč, ktorá sa konala  10.3.2016 v  Gymnáziu Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským v  Leviciach.

Vivien sa umiestnila so svojím  pozoruhodným  výkonom v bronzovom pásme. V prvej časti súťaže sa jej podarilo veľmi podrobne a precízne reprodukovať text o živote Mórica Benyovszkého. So svojou úvahou o životnom prostredí upriamila pozornosť nielen  na globálne problémy, ale hodnoverne charakterizovala aj situáciu okolo Želiezoviec. Jej nadanie a kreativita  sa ukázala aj v tretej časti súťaže, v samostatnej tvorbe textu podľa vytypovaných slov.

V ďalších súťažiach Ti želáme veľa úspechov a k tomuto výbornému výsledku srdečne gratulujeme.

Úspech v okresnom kole súťaže Mihálya Tompu v Leviciach

By , Sobota, 03. marec 2016

Náš žiak tretieho ročníka, Dávid Magda si vybojoval účasť v celoštátnom predkole recitačnej súťaže Mihálya Tompu, ktoré sa bude konať v Nových Zámkoch. Dávid svojím vystúpením dňa 10. marca 2016 v okresnom kole v Leviciach jasne dokázal, že výborne ovláda prozaický text a vie ho predniesť na vysokej umeleckej úrovni.  Dávid, držíme Ti palce aj v Nových Zámkoch!

    

Kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2016/2017

By , Streda, 03. marec 2016

Kritériá PS na školský rok 2016-17