Maďarská žiačka na Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry

By , Utorok, 02. február 2015

6.2.2015 sa uskutočnil v Nových Zámkoch VII. ročník krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, na tejto súťaži sa už tradične zúčastňujeme ako jediná maďarská škola od začiatkov. V tomto školskom roku reprezentovala naše gymnázium Enikő Tímár, žiačka III. triedy v kategórii A.

Súťaž sa delí na  dve časti: na  písomnú, ktorá sa skladá z úloh na porozumenie, z teórie literatúry a z gramatických zadaní.  Ústnou časťou mohli pokračovať iba deviati žiaci, ktorí dosiahli najlepšie výsledky v testoch.

Našej Enikő sa  v tomto roku nepodarilo vybojovať, aby sa dostala do druhého kola, ale  v súťaži veľmi dobre obstála, začo  si zasluhuje úctu a uznanie.

Ďakujeme.

Obstáli sme v krajskom kole súťaže Pekná maďarská reč

By , Piatok, 02. február 2015

V tomto školskom roku na súťaži Pekná maďarská reč našu školu reprezentoval Gábor Torma, žiak III. ročníka. Jedna z najpopulárnejších a najuznávanejších súťaží maďarských škôl na Slovensku sa už tradične konala na Strednej priemyselnej škole v Komárne 19. februára 2015. Súťažiaci tretej kategórie presvedčili porotu, že majú ozajstný talent na prednes a prečítanie textu a nebolo pochýb ani o tom, že vedia vytvárať súvislý ústny prejav na zvolenú tému. Napriek všetkým snahám sa nám v tomto školskom roku nepodarilo dostať sa do celoslovenského kola, ale Gáborov výkon je naozaj úctihodný. Vďaka za to, že sa svedomite pripravil na jazykovú súťaž. Bol si šikovný, Gábor!