Fantastický úspech na súťaži v cudzích jazykoch

By , Piatok, 11. november 2013

V tomto školskom roku sa konala Súťaž v cudzích jazykoch Ármina Vámbéryho 28.novembra v Dunajskej Strede. Našu školu reprezentovali z anglického jazyka Regina Riedlová, žiačka I. triedy v kategórii A a Bianka Várföldiová, žiačka IV. triedy v kategórii B. Z nemeckého jazyka sa zúčastnila tejto náročnej skúšky Anikó Varga, žiačka III. triedy.

Naše žiačky najprv riešili komplexný gramatický test, potom v ústnej časti sa vyjadrili o dvoch porotou vybraných konverzačných témach. Dievčatá výborne obstáli a vyvolali naše nesmierne uznanie, lebo dosiahli vynikajúce výsledky: Regina Riedlová získala prvé miesto, a tým vybojovala putovný pohár. Anikó Varga sa umiestnila na druhom mieste, čo je tiež obrovský výkon, lebo Anikó sa učí nemčinu iba ako druhý cudzí jazyk a pre ostatných súťažiacich bola nemčina prvý cudzí jazyk.

Zase bolo dokázané, že žiaci Gymnázia J. A. Komenského s vyučovacím jazykom maďarským v Želiezovciach patria medzi najlepších a že s usilovnosťou a vytrvalosťou môžeme všetko dosiahnuť.

Srdečne gratulujeme!!!

Mikula medzi najkrajšími miestami sveta

By , Streda, 11. november 2013

Aby sme videli krásne krajiny, nemusíme cestovať na ďaleké kontinenty, stačí, keď  sa lepšie  porozhliadneme po našom okolí. Práve to mali na zreteli aj Gitu Horváthová a Anikó Varga, žiačky III. triedy, keď pripravili prezentáciu o svojich dedinách, o Farnej a o Mikuli, reagujúc na výzvu Deutsche Welle v Bonne.

Dievčatá  veľmi pútavo predstavili minulosť, prítomnosť, tradície, prírodné krásy svojich obcí, zvlášť sa  zaoberali čulým spoločenským životom, ktorý je zameraný na udržanie mladých ľudí v dedine. Obe práce vyvolali veľké uznanie, ale keďže jednu krajinu mohla reprezentovať iba jedna prezentácia, porota si vybrala prácu Anikó Varga a tým sa Mikula  dostala  na listinu najkrajších miest sveta.  Z prác našich žiačok jednoznačne vyplýva, že dievčatá sú hrdé na svoje dediny, sú úzko späté so životom ich obce a záleží im na jej osude.  /Najkrajšie miesta  Zeme si môžete pozrieť na stránke  www.dw.de/geschichten

Gratulujeme a želáme veľa úspechov!

Erika Dóková

Mikula Hu Mikula Sk Mikula De

Farnad Hu Farnad Sk Farnad De

 

Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice z príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc

By , Utorok, 11. november 2013

Keďže sme sa už viackrát zapojili do tejto súťaže. snažili sme sa vymyslieť niečo nové. Ako vždy, aj teraz prišla s výborným nápadom p. učiteľka Mgr. Gubík Mária, naša knihovníčka. Už týždeň pred dňom “D” poprosila žiakov školy, aby sa na 28. októbra 2013 pripravili s prezentáciou o svojej najobľúbenejšej knihe, básni. Formu si mohli žiaci sami zvoliť: boli to prezentácie v PowerPoint-e, výtvarné práce, klasické prednášky, plagáty, videonahrávky. Tieto prezentácie prebehli počas prvej vyučovacej hodiny, v každej triede zvlášť. Kto nestihol, mohol pokračovať aj počas druhej hodiny. Druhá a tretia hodina sa niesla v znamení čitateľskej gramotnosti. Pod vedením učiteľov čítali a prekladali z odbornej literatúry, a potom oboznámili svojich spolužiakov s tým, čo zaujímavého sa dozvedeli.

Počas štvrtej vyučovacej hodiny sa uskutočnila vedomostná súťaž. Súťažili päťčlenné družstvá z každej triedy. Otázky boli zostavené z rôznych oblastí. Zaujímavosťou bolo, že odpovede mohli vyhľadať z kníh, nakoľko sa súťaž realizovala v školskej knižnici.

Piata hodina bola venovaná najlepším prezentáciám z prvej resp. druhej vyučovacej hodiny. Bolo to skutočne zaujímavé. Ako riaditeľka školy som sa dozvedela čo a koľko čítajú žiaci,  ako vedia vystupovať pred verejnosťou a ako sú zruční v používaní IKT.

Počas šiestej hodiny sme v podstate vyhodnotili celý deň a aj jednotlivé najúspešnejšie výkony žiakov.

Aj keď sa v tento deň nevyučovalo, som presvedčená, že si aj takto žiaci veľa toho odniesli a deň splnil svoje poslanie.

Katarína Cserbová, riaditeľka školy

Workshop Ligy proti rakovine

By , Pondelok, 11. november 2013

Dvaja absolventi našej školy, Csontos Attila a Torma István za doprovodu profesorky Martosyovej sa od 17. do 19. októbra zúčastnili workshopu Ligy proti rakovine v Bratislave. Zapojili sa do zaujímavých a užitočných aktivít a prednášok s aktuálnymi témami: fajčenie, alkoholizmus, prevencia, zdravotné a spoločenské dôsledky, skúsenosti z práce s klientmi závislými od alkoholu, rozhovor s onkologickými pacientmi. Základy karate si mohli osvojiť s Romanom Volákom, 8-násobným majstrom sveta v tomto športe. Základné kroky hip-hop tanca precvičovali s hip-hopovou tanečnicou Melániou Kasenčákovou. Príjemným relaxom bol výlet loďou medzi Bratislavou a Hainburgom.

Deň jablka

By , Nedeľa, 11. november 2013

Členovia krúžku zdravej životosprávy aj v tomto školskom roku, 16. októbra už tradične zorganizovali Deň jablka, tentokrát spojenú so Svetovým dňom výživy na výzvu Ligy proti rakovine a Ministerstva školstva. Mottom dňa bola „Zdravá výživa a prevencia obezity“. Všetci žiaci sa zapojili do prípravy chutných a zdravých šalátov, mohli sme obdivovať najkrajšie jesenné dekorácie a zhotovené postery so sloganmi. Porota pri hodnotení veru nemala ľahkú prácu. Znovu sme sa mohli presvedčiť o kreativite, šikovnosti a aktivite našich žiakov.